Power quality merni sistemi

Ako ste nekada imali probleme sa poremećajima napona ili uticajem prelaznih pojava, znate koliko je važno da se snimanje takvih tranzijenata vrši hardverom koji ima visoku tačnost, veliku brzinu snimanja i dovoljno memorije da sve podatke zabeleži. Upravo takve profesionalne merne sisteme projektujemo, isporučujemo, ugrađujemo i održavamo.

Osnovna karakteristika ovih sistema je da mere kvalitet napona u realnom vremenu i snimaju prelazne pojave sa visokom rezolucijom u vremenskom i amplitudnom domenu. Naši najnapredniji sistemi garantuju permanentno merenje i memorisanje svih relevantnih elektroenergetskih veličina velikom rezolucijom (1024 odbirka po periodi), kao i prelaznih pojava bez trigera. Na ovaj način ni jedan događaj u naponu i struji neće proći nezabeležen, a korisnici imaju kompletnu sliku događanja.
Kada se tome doda međusobna vremenska sinhronizacija analizatora, koja je reda veličine i do 1us, dobija se sistem kojim se bezkompromisno prate prelazne pojave i propagacija poremećaja po dubini elektroenergetskog sistema.