Blog

Račun za struju (utrošenu električnu energiju) – objašnjenje svih stavki

Zbog velikog broja zahteva, objavljujemo članak kojim objašnjavamo sve stavke računa za struju (ili ispravnije računa za utrošenu električnu energiju) za industrijske objekte. Tekst je namenjen korisnicima koji nisu iz elektro-energetske struke i nemaju velikog iskustva sa kupovinom električne energije. Trudićemo se da budemo što jasniji i da koristimo što manje stručnih izraza.

Snaga i energija

Pre nego što pređemo na sam račun za struju, da napravimo razliku između 2 pojma: SNAGA i ENERGIJA.

Energija predstavlja količinu korisnog rada koji su vaše mašine obavile, plus gubici u tom procesu (otpori, grejanje, neefikasni radni režimi…). Utrošena energija je direktno vezana za obim posla koji ste obavili tokom meseca. Ne zaboravite: ova stavka obuhvata i koristan rad i gubitke, koji ponekad mogu biti iznenađujuće visoki.

Sa druge strane snaga predstavlja brzinu kojom se energija utroši, tj. količina energije u jedinici vremena. Nije isto ako istu količinu energije utrošimo u jednoj sekundi ili u jednom satu. Snaga je mera brzine potrošnje energije u jedinici vremena (P=E/t). Na osnovu snage dimenzioniše se presek kablova, veličina transformatora, izbor osigurača itd… kako bi, kada je potrebno, datu snagu pouzdano preneli krajnjem potrošaču. Stoga ćete na računu za struju videti stavku „Snaga“, „Odobrena snaga“ i „Prekomerna snaga“

Razlikujemo aktivnu snagu – korisna snaga plus gubici (kW) i reaktivnu snagu (kVAr) koja se ne pretvara se u korstan rad ali je neophodna za prenos i konverziju elektrčne energije u mehanički rad. Jedinica za aktivnu snagu tj. energiju  je kW tj. kWh, a za reaktivnu snagu tj. energiju kVAr tj. KVArh.

Ko je ko na računu za struju

Sada da razjasnimo ko su glavni glumci u ovom filmu.

Snabdevač električnom energijom

Na tržištu postoji veći broj kompanija koje se bave prodajom električne energije, državnih, privatnih, domaćih i stranih – to su snabdevači električnom energijom. Oni se bave trgovinom. Kupuju na berzi ili direktno od proizvođača i prodaju krajnjim kupcima, tj. vama. Vi ne možete da kupite direktno od proizvođača, ali ste slobodni da izaberete snabdevača koji vam nudi najbolje uslove. Na trošak tako  kupljene energije, morate platiti i troškove prenosa energije do vas.

I tu na scenu stupa…

Operator distributivnog/prenosnog sistema

Operator sistema gradi i održava električnu mrežu (transformatori, dalekovodi, kablovi,…) kojom se kupljena energija dovodi do krajnjeg kupca. Ova uloga je u ovom trenutku rezervisana, ali u budućnosti postoji teoretska mogćnost da se pojave i operatori u privatnom vlasništvu.

Troškov snabdevača i operatora sistema su razdvojeni na računu  za struju i na taj način se jasno zna ko je koliko naplatio za svoju uslugu.

Na kraju, ionako  sve plaća…

Korisnik

Korisnik ste vi, tj. pravno lice koje se priključilo na distributivnu mrežu i preko iste preuzima energiju koju je kupio od snabdevača. Proces je mnogo komplikovaniji, jer energija mora da se proizvede, prenese preko velikih razdaljina, sa visokog spusti na srednji napon da bi došla do vama najbliže trafostanice, a potom spusti na niski napon da bi vaši potrošači mogli da je koriste. Taj komplikovani deo vi ne vidite, ali ga plaćate kroz račun za struju. Proizvodnju energije plaćate kroz stavku preuzeta električna energija, a prenos energije plaćate kroz stavku pristup distributivnom sistemu.

Da pređemo na račun za struju (utrošenu električnu energiju)

U zaglavlju računa za struju se nalaze: opšti podaci o pravnom licu, lokacija mesta merenja (gde se nalazi brojilo), identifikacioni broj, obračunski period itd…

Obratićemo pažnju na sledeće stavke:

DATUM PROMETA

Datum očitavanja brojila. Datum kada je urađen presek i zabeleženo Novo stanje brojila. Potrošnja je razlika između Novog i Prethodnog stanja brojila (očitavanje na dan prometa prethodnog računa za struju), što se vidi iz stavke „Period obračuna“.

racun za strujuKATEGORIJA

odnosi se na mesto preuzimanja energije tj. tačku na kojoj je montirana merna grupa. Ovo direktno utiče na cenu energije. Najčešće u industrijskoj praksi se sreće kategorija „potrošnja na srednjem naponu“ gde je energetski transformator u vlasništvu fabrike. Za manje pogone koji nemaju svoj transformator ili potrošnju mere na niskom naponu uobičajena je kategorija „potrošnja na niskom naponu“. U zavisnosti od kategorije potrošača utvrđuju se troškovi pristupa distributivnom sistemu. Potrošači u kategoriji niskog napona imaju veće jedinične cene pristupa distributivnom sistemu zbog toga što investicija, održavanje i gubici u eksploataciji srednjenaponske mreže i transformatora idu na račun distribucije.

VRSTA SNABDEVANJA

Može biti komercijalno ili garantovano. Komercijalno snabdevanje je kada energiju kupujete sami na tržištu. Cenu isporučene energije utvrđujete direktno sa snabdevačem. Garantovano snabdevanje je sigurnosni mehanizam kako ne bi ste ostali bez napajanja u slučaju raskida ugovora sa snabdevačem. Primenjuje se automatski kada prestane važnost ugovora sa komercijalnim snabdevačem i tada vam energiju isporučuje operator sistema. Cene za garantovano snabdevanje su veoma visoke i ako ste u ovoj kategoriji, sve što mogu da vam kažem je: pronađite snabdevača i potpišite ugovor o komercijalnoj isporuci električne energije što pre.

ODOBRENA SNAGA:

Izražava se u kW, i predstavlja maksimalnu dozvoljenu srednju snagu vašeg priključka, kako je to definisano u vašoj elektroenergetskoj saglasnosti.

Na osnovu te snage operator sistema definiše poprečne preseke kablova, snagu distributivnog transformatora i rezerviše prenosne kapacitete. Zbog toga, vi se obavezujete da ni u jednom trenutku rada nećete „povući“ veću snagu od ove, u suprotnom plaćate penale o kojima će kasnije biti reči. Važno je napomenuti da se ovde radi o srednjoj snazi na intervalu od 15 minuta, a ne o trenutnoj snazi koja svakako može biti veća.

Poglavlje 1. Očitane vrednosti sa displeja na brojilu

Rezultati očitavanja brojila. Ove vrednosti distribucija očitava svakog meseca sa vaših mernih grupa i one su osnova za generisanje ostatka računa. Ovde su bitni sledeći pojmovi:

racun za struju

Broj brojila:

serijski broj vašeg brojila, jasno ispisan na samom brojilu. Uz pomoć ovog broja nedvosmisleno je jasno sa kog brojila je izvršeno očitavanje. Moderne merne grupe imaju jedan uređaj, tj. jedan serijski broj, za očitavanje aktivne i reaktivne energije. Starije merne grupe imaju posebno brojilo za aktivnu a posebno za reaktivnu energiju, stoga i dva različita serijska broja u ovoj stavci.

Stanje brojila:

Za industrijske potrošače definisane su 2 tarife: VT i NT prema periodu dana kada trošite el. energiju. VT je najćešće od 07-23h, a NT od 23-07h. Ukoliko imate proizvodnju koja se može pomeriti u period niže tarife, to je odličan način za smanjenje troškova. Očitana vrednost brojila je Novo stanje brojila, a vrednost očitana prošlog meseca je Prethodno stanje. Važno je istaći da ove vrednosti za sada još uvek ne predstavljaju vašu potrošnju u kWh, v. obračunska konstanta.

Obračunska konstanta brojila:

Predefinisana karakteristika mernog mesta, računa se kao proizvod  prenosnog odnosa strujnog mernog transformatora i prenosnog odnosa naponskog mernog transformatora.

Brojila po pravilu imaju strujni ulaz standardizovan na 5A, a naponski ulaz na 100V. Sa druge strane na dovodu objekta instaliraju se strujni merni transformatori koji ukupnu struju fabrike svode na nivo od 5A, tj. naponski merni transformatori koji napon mreže bezbedno svode na nivo od 100V. Znači, bez obzira da li je vaša fabrika povukla nekoliko stotina ili nekoliko hiljada ampera iz mreže, u brojilo će ući najviše 5 A. Isto tako, bez obzira da li se napajate sa 10 kV ili 35 kV u brojilo ulazi 100 V. Znači brojilo direktno meri srazmerno manju potrošnju i to očitavanje se mora korigovati prenosnim odnosom mernih transformatora, tj. konstantom brojila.

Evo primera. Za fabriku koja se napaja sa 20kV i na dovodu ima strujne transformatore 40/5, konstanta brojila je 20.000/100*40/5=1600. Evo i drugog primera čestog u praksi, za brojila na niskom naponu: napon se meri direktno tj. prenosni odnos je 1, dok su strujni transformatori npr. 2000/5. U tom slučaju konstanta brojila je 400.

Energija za obračun:

Sada dolazimo do najvažnije veličine. Razliku očitanog stanja na početku i na kraju meseca potrebno je pomnožiti obračunskom konstantom brojila da bi se dobile vrednosti utrošene aktivne (kWh) i reaktivne energije (kVArh). Na te vrednosti se primenjuju tarifni stavovi tj. jedinične cene energije. Više o reaktivnoj energiji možete pročitati u načem drugom članku.

Maksigraf(stanje/konstanta):

Stanje maksigrafa predstavlja maksimalnu zabeleženu srednju vrednost snage u tekućem mesecu. Srednja snaga tokom meseca se računa na 15-ominutnim intervalima i najveća zabeležena vrednost se usvaja kao vrednost maksigrafa za taj mesec, a brojač se poništava na nulu. Kod digitalnih brojila, na ovako zabeleženu vrednost primenjuje konstanta brojila. Kod analognih maksigrafa na ovako zabeleženu vrednost primenjuje se konstanta maksigrafa koja može biti različita od konstante brojla.

Snaga: proizvod pokazivanja maksigrafa i konstante brojila tj. konstante maksigrafa; predstavlja maksimalnu srednju 15-ominutnu snagu koju je vaša fabrika angažovala iz mreže. U praksi ovo je stavka koja izaziva najviše čuđenja i mnogi ljudi se pitaju da li je moguće da su povukli toliku snagu. Ovu vrednost je važno pratiti jer u slučaju da je veća od odobrene snage slede penali (v. stavka prekomerna snaga).

Poglavlje 2. obračun za isporučenu el.energiju

Ovo poglavlje odnosi se na vaš ugovor sa snabdevačem električne energije.

racun za struju

Isporučena el. energija

Kao isporučena el.energija,  kategoriše se isključivo utrošena aktivna el.energija, a naplata se vrši prema ugovoru koji imate sa snabdevačem, bez obzira da li je državni ili privatni. S obzirom da se el. energija kupuje na međunarodnom tržištu jedinična cena je definisana u EUR sa srednjim kursom na dan obračuna. Ovaj deo računa distribucija će proslediti snabdevaču.

Pristup sistemu za prenos/distribuciji električne energije

U ovom delu računa za struju definišu se troškovi koji nastaju u procesu prenosa aktivne energije od proizvođača do vas. Ako ste priključeni na distributivnu mrežu ova stavka se zove troškovi pristupa sistemu za distribuciju električne energije. Ako ste priključeni na prenosni sistem ova stavka nosi naziv troškovi pristupa prenosnom sistemu. Ovaj deo računa distribucija zadržava za potrebe pokrivanja troškova poslovanja i razvoja mreže.

pristup distributivnom sistemu

Sledeće stavke su prisutne:

Odobrena snaga:

definisana je u elektroenergetskoj saglasnosti za dati objekat. Naplaćuje se svakog meseca, bez obzira što obračunata (angažovana) snaga može biti i manje od odobrene. Ukoliko se desi da je obračunata (angažovna) snaga veća od odobrene, razlika od odobrene do obračunate snage naplaćuje se kao Prekomerna snaga. Kao što se vidi, 1 kW prekomerne snage je skoro 4 puta skuplji od odobrene snage. Analogija – kao da ste prekoračili pretplatu za telefon (imate mogućnost x poruka i y poziva i to platite kao odobrenu ; ako potrošite manje od toga iznos računa se ne menja, ali ako potrošite više sledi penal).

VT/NT za aktivnu energiju

svaki utrošeni kWh u vašoj fabrici morao je biti prenesen od proizvođača do vas, što podrazumeva gubitke na tom putu, kao i troškove za održavanje mreže. Jedinične cene ove stavke određuje državna Agencija za energetiku prema realnim troškovima izgradnje i održavanja mreže.

Za reaktivnu energiju je nešto složeniji obračun, tj. nemamo klasifikaciju na VT i NT, već umesto toga su tu:

Reaktivna energija i Prekomerna reaktivna energija:

Za potrebe stabilnosti sistema i prenosa električne energije do krajnjih potrošača, kao i za potrebe konverzije električne u mehaničku energiju kod krajnjih potrošača, generatori moraju proizvesti, a sistem preneti i određenu količinu reaktivne energije. Operator distributivnog sistema propisuje granicu racionalne potrošnje reaktivne enegije kod krajnjih potrošača, i ona se računa u odnosu na isporučenu aktivnu energiju, a taj odnos se zove faktor snage ili ugao snage ili cos fi. Gde je fi ugao u trouglu snage između P- aktivne snage i S – prividne snage (ukupno preuzete snage iz mreže). Racionalna granica je cos fi = 0.95, tj. odnos utrošene aktivne i reaktivne energije je najmanje 3:1. Ovo je čisto tehnički parametar i primenjuju ga skoro sve distribucije u svetu. Cilj ovakvog obračuna je da se stimulišu krajnji korisnici da eliminišu potrošnju reaktivne u svojim pogonima, kako bi sistem za postojeći kapacitet preneo što više aktivne energije korisnicima. Pogledajte naš članak Kompenzacija reaktivne snage.

Na osnovu ukupne utrošene aktivne energije računa se „dozvoljena“ granica za potrošnju reaktivne energije za dati mesec – to je stavka „Reaktivna energija“ koja se naplaćuje po nižoj ceni. Preostali deo utrošene reaktivne energije za taj mesec predstavlja „Prekomernu reaktivnu“ i naplaćuje se duplo skuplje.

Naknade za potsticaj povlašćenih proizvođača električne energije

Postoji još jedna stavka koje se naplaćuje u okviru računa, a to je naknada za podsticaj povlašćenih proizvođača električne enerije. Povlašćeni proizvođači su male elektrane koje proizvode energiju iz obnovljivih izvora (vetroelektrane, solarne elektrane, male hidroelektrane itd…). Ovim je teret razvoja obnovljivih izvora delimično prebačen na krajnje korisnike. Obračunava se kao ukupna preuzeta  aktivna enegija u datom mesecu puta jedinična naknada. Jediničnu naknadu određuje Vlada na početku godine za tekuću godinu, u skladu sa Zakonom o energetici.

naknada za povlascene proizvodjace

Za kraj:

Rekapitulacija računa za struju (utrošenu električnu energiju)

U poslednjoj fazi računa, daje se rekapitulacija svih stavki koje se naplaćuju. Dakle to su: isporučena aktivna električna energija (1), pristup sistemu za prenos/distribuciju (2) i naknada za podsticaj povašćenih proizvođača (3).

racun za struju

Ovde se na taj zbir tj. Osnovicu (4) obračunava akciza od 7,5%, čime se trošak svih gore pomenutih stavki povećava i tako se dobija osnovica za obračun PDV (6).

Na tu osnovicu obračunava se pdv (7) i na kraju se dolazi do konačnog iznosa za naplatu.

To bi bilo sve što treba da znate o Računu za obračunatu električnu energiju –Računu za struju. Nadam se da vam je bilo zanmljivo a pre svega da ste saznali neke nove i korisne infomacije. Za sve detalje možete se obratiti našim inženjerima. Rado ćemo vam pomoći da smanjite troškove električne energije.